Darbo taryba

LGKVC Darbo taryba

Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (toliau – Centras) darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus Centro darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos Centro darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Centro vidinėmis darbo teisės normomis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų. 

Ši Taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. Kai darbo taryba sutinka, darbdavio atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo tarybos susirinkimuose. 

Darbo taryba veiklą pradėjo 2022 m. lapkričio 7 d.

Darbo tarybos sudėtis:
Darbo tarybos pirmininkė
Danguolė Dragūnienė (Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja)
Tel. 8672 70462
El.p. danguole.draguniene@vertimaigestais.lt

Darbo tarybos sekretorė
Rūta Verbickienė (Vilniaus teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja)
El.p. ruta.verbickiene@vertimaigestais.lt

Darbo tarybos nariai:
Rima Paulauskienė (Panevėžio teritorinio skyriaus buhalterė)
El.p. rima.paulauskiene@vertimaigestais.lt

Dovilė Matulienė (Kauno teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja)
El.p. dovile.matuliene@vertimaigestais.lt

Dalia Malelienė (Klaipėdos teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja)
El.p. dalia.maleliene@vertimaigestais.lt

Centro darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami Darbo tarybos el. paštu darbotaryba@vertimaigestais.lt, nurodytais Tarybos narių kontaktais arba vaizdo teksto įrašu.
Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Dokumentai ir kita aktuali informacija:

 Paskutinį kartą redaguota: 2023 05 18