Aktualu
Paslaugų užsakymo taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro
direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V1-36


 

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO CENTRO VERTIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ REGISTRACIJOS IR VYKDYMO

TAISYKLĖS

1. Vertimo paslaugos užsakymų registracijos ir vykdymo taisyklės reglamentuoja

bendrą Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (toliau-Centras) vidaus darbo tvarką.

2. Lietuvių gestų kalbos vertimo paslauga laikytina, kai paslaugos metu kalbama gestų kalba.

3. Vertimo paslaugos atliekamos pagal Centro direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.

4. Vertimo paslaugos atliekamos vertėjų darbo vietose, užsakovo nurodytu laiku bei adresu.

5. Vertimo paslaugos užsakymai priimami:

5.1. Raštu, žodžiu, internetu, telefonu, nuotoliniu ryšiu ar kitais internetiniame puslapyje www.vertimaigestais.lt nurodytais kontaktais;

5.2. Gestų kalbos vertimo paslaugos teikimo pasiskirstymas pagal apskritis:

Vilnius: Vilniaus apskritis, Alytaus apskritis;                      

Kaunas: Kauno apskritis, Marijampolės apskritis;

Klaipėda: Klaipėdos apskritis, Tauragės apskritis;

Šiauliai: Šiaulių apskritis, Telšių apskritis;

Panevėžys: Panevėžio apskritis, Utenos apskritis.

6. Užsakovui apie paslaugos užsakymo priėmimą ar užsakymo atšaukimą yra pranešama SMS žinute, el. paštu arba nuotoliniu ryšiu.

7. Užsakovas, užsakydamas arba gaudamas vertimo paslaugą:

7.1. rekomenduojama ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną,  fizinis asmuo pateikia užsakymo duomenis, juridinis asmuo pateikia prašymą (raštą) dėl vertimo paslaugos suteikimo Centro nurodytais kontaktais, nurodant datą, laiką, vietą, trukmę, temą, vertimo sritį, savo vardą, pavardę ir įstaigos pavadinimą, kur bus teikiama vertimo paslauga, bei suteikti kitą reikalingą informaciją;

7.2. rekomenduojama, užsakant vertimo paslaugas savaitgaliais ar švenčių dienomis,  iš anksto pateikti užsakymą prieš 5 d. d.;

7.3. negalėdamas atvykti arba pasikeitus užsakymo datai, laikui ar vietai, užsakovas iš anksto ir savalaikiai informuoja Centrą;

7.4. užsakovų pageidavimai, pasiūlymai, prašymai arba pareiškimai dėl vertimo paslaugos, jos kokybės, raštu arba vaizdu pateikiami Centro administracijai;

7.5. užsakovai su Centro užsakymų registracijos ir vykdymo taisyklėmis supažindinami Centro tarnybinėse patalpose bei interneto svetainėje www.vertimaigestais.lt.

 

8. Užsakymai teikti gestų kalbos vertimo paslaugas savaitgaliais ir švenčių dienomis:

8.1. gavus užsakymą teikti gestų kalbos vertimo paslaugas savaitgaliais ir švenčių dienomis, Centro įgaliotas asmuo gestų kalbos vertėjams išsiunčia elektroninį laišką su informacija apie užsakymą, vertimo datą, laiką, vietą, temą, vertimo sritį;

8.2. vadovaujantis LR DK, gestų kalbos vertėjai per vieną darbo dieną turi atsakyti į elektroninį laišką pareikšdami sutikimą arba nesutikimą dirbti savaitgaliais ir švenčių dienomis;

8.3. gavus gestų kalbos vertėjo sutikimą teikti gestų kalbos vertimo paslaugas savaitgaliais, švenčių dienomis ir vadovaujantis LR DK, parengiamas įsakymas dėl darbo savaitgaliais ir švenčių dienomis;

8.4. Centro įgaliotas asmuo, pagal galimybes, informuoja užsakovą per 3 d. d. apie paslaugos suteikimą;

8.5.  gavus neigiamus atsakymus dėl sutikimo dirbti savaitgaliais ir švenčių dienomis, užsakovas yra informuojamas apie paslaugos nesuteikimą likus ne vėliau kaip 3 d. d. iki užsakymo vykdymo datos.

9. Užsakovas, kuris studijuoja aukštojoje mokykloje ar kitoje mokymo įstaigoje:

9.1. pristato įgaliotam asmeniui likus vienai savaitei iki mokymosi sesijos pradžios paskaitų ar pamokų tvarkaraštį ir asmeniškai suderina paskaitų ar pamokų datą, laiką ir vietą;

9.2. pasikeitus paskaitų ar pamokų datai, laikui ir vietai, turi nedelsiant informuoti  įgaliotą asmenį.

10. Gestų kalbos vertėjai teikdami vertimo paslaugas:

10.1. vadovaujasi Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, vertėjų pareigybės aprašymu, vertėjų etikos kodeksu ir šiomis taisyklėmis;

10.2. gavę užsakymą, patys rūpinasi pasiruošimu darbui, t. y. prieš užsakymą susirenka visą reikalingą informaciją, kontaktuoja su pranešėjais ar organizacijomis, pranešimų, paskaitų ir kt. renginių medžiaga.

10.3. užpildo pažymą „Apie vertimo gestų kalba suteiktą paslaugą“ ir atlikę vertimą pateikia ją žymai įstaigoje, kurioje arba kam buvo suteikta vertimo paslauga, nurodant įstaigos pavadinimą, užsakovo vardą ir pavardę bei laiką;

10.4. turi teisę atsisakyti suteikti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas užsakovams apsvaigusiems nuo alkoholio arba psichotropinių medžiagų bei asmenų, kurių vartojamos kalbos negalima suprasti;

10.5. laukia užsakovo užsakymo vietoje ne ilgiau kaip 20 min.;

10.6. neatvykus užsakovui į nurodytą įstaigą, vietą, pažymi neatvykimą užsakovo pažymoje „Apie vertimo gestų kalba suteiktą paslaugą“ bei informuoja apie tai įgaliotą asmenį;

10.7. turi teisę nutraukti vertimą, jeigu jį iškviečia dėl svarbių, skubių užsakymų atlikimo apie tai pranešant užsakovui.Neradote ieškomos informacijos? Norite sužinoti daugiau apie mūsų paslaugas? Susisiekite


Paskutinį kartą redaguota: 2021 09 08