Vilniaus teritorinis skyrius

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-297 patvirtintas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planas.

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus teritorinis skyrius yra Lietuvių gestų kalbos vertimo centro padalinys, kurio paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.


Pagrindiniai Centro tikslai:
  • Plėtoti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, gerinti šių paslaugų ir informacijos prieinamumą.
  • Sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti gestų ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą.
Yra sudarytos sąlygos klausos negalią turintiems asmenims gauti stacionarias ir nestacionarias vertimo paslaugas daugiausia koncentruotose kurčiųjų gyvenamosiose ir darbo vietose. Paslaugos yra teikiamos socialinėje, teisinėje, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, informacinėje, kultūrinėje ir sporto bei kitose srityse. Esant poreikiui vertimų paslaugos teikiamos ne tik Vilniaus ir Alytaus apskrityse, bet ir Lietuvoje bei į Europos šalis vykstantiems Kurčiųjų organizacijų nariams. Paslaugos yra apmokamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.


Paskutinį kartą redaguota: 2019 12 03