Veikla

  • Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras ( toliau centras) teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse ir gerinta informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims;
  • Centras sudaro sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti lietuvių gestų ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą;
  • Centras analizuoja ir vertina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų poreikį Kauno ir Marijampolės apskrityse;
  • Centras  užtikrina lietuvių gestų kalbos vertėjų, dirbančių centre, kvalifikacijos kėlimą;
  • Centras bendradarbiauja ir organizuoja pasitarimus, konferencijas su kitomis įstaigomis bei organizacijomis lietuvių gestų kalbos vertimo ir vartojimo klausimais;
  • Užtikrina centro lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų organizavimo ir teikimo kokybę.


Paskutinį kartą redaguota: 2019 02 19