Aktualu
Paslaugų užsakymo taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno apskrities Gestų kalbos
centro direktorės 2012 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. V1-18

 

KAUNO APSKRITIES GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRO VERTIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ REGISTRACIJOS IR VYKDYMO

T A I S Y K L Ė S


1. Vertimo paslaugos užsakymų registracijos ir vykdymo taisyklės reglamentuoja bendrą Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centro ir Marijampolės padalinio (toliau-Centras) vidaus darbo tvarką.

2. Vertimo paslaugos atliekamos pagal Centro direktoriaus patvirtinta darbo grafiką ir išankstinį vertimo paslaugų registravimą.

3. Vertimo paslaugos atliekamos vertėjų darbo vietose, užsakovo nurodytu laiku bei adresu.

4. Prašymai (žodžiu, raštu, internetu, mobiliuoju telefonu) vertimo užsakymams gauti,

kuriuose nėra nurodyta data ir laikas, tikslus adresas, tema, miestas, užsakovo vardas, pavardė arba pavadinimas bei kontaktiniai duomenys, vertimo paslaugos nebus suteikiamos.

5. Vertimo paslaugos užsakymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.

6. Užsakymai priimami:

6.1. J.Gruodžio 31, Kaunas, tel. 8 (37) 260267, faks.: (837) 260267, mob.: 8 699 37212, 3G vaizdo ryšiumob.: 8 693 33336, Skype: vertimaigestaiskaunas el. p.: sekregestucentras@gmail.com;

6.2. J.Bendoriaus g. 7, Marijampolė, tel./faks.: 8 (343) 92042, mob.: 8 620 41060, Skype: vertimaigestaismarijampole, el. p.: gestai.marijampole@gmail.com;

7. Užsakovas, užsakydamas arba gaudamas vertimo paslaugą:

7.1. turi savalaikiai (ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną) registruoti prašymą arba duomenis, Centro nurodytais kontaktais, dėl vertimo paslaugos suteikimo, nurodant datą, laiką ir vietą, trukmę, savo vardą, pavardę ir įstaigos pavadinimą kur bus teikiama vertimo paslauga, bei suteikti kitą reikalingą informaciją;

7.2. norėdamas užsakyti vertimo paslaugas po (prieš) darbo valandų arba poilsio ir švenčių dienomis, privalo iš anksto pateikti raštą ar prašymą (prieš 5 darbo dienas) Centro administracijai;

7.3. negalėdamas atvykti arba pasikeitus užsakymo datai, laikui ar vietai, užsakovas iš anksto ir savalaikiai informuoja Centro administraciją;

7.4. užsakovų pageidavimai, prašymai arba pareiškimai dėl vertimo paslaugos, jos kokybės, raštu pateikiami Centro administracijai;

7.5. užsakovai su Centro užsakymų registracijos ir vykdymo taisyklėmis supažindinami Centro ir Marijampolės padalinio tarnybinėse patalpose bei internetiniame tinklalapyje.

7.6. Norint užtikrinti savalaikę ir kokybišką vertimo paslaugą renginiuose (konferencijose, seminaruose, šventėse, paskaitose, pamokose ir t.t.) užsakovas pateikia Centro administracijai arba užsakymą vykdančiai vertėjai užsakymo grafiką, tvarkaraštį, pranešimų medžiagą. Jei užsakovas tokios galimybės neturi, pateikia organizatorių kontaktinius duomenis.

7.7. Užsakovas nurodo kokio tipo vertimo pageidauja.

7.8. Nusiuntus užsakymą elektroniniu paštu, užsakovas turi laukti atsakymo - užsakymo patvirtinimo.

8. Vertėjai teikdami vertimo paslaugas:

8.1. privalo vadovautis Centro vidaus darbo taisyklėmis, Centro kolektyvine sutartimi, vertėjų pareigybės aprašymu ir šiomis taisyklėmis;

8.2. Gavę užsakymą vertėjai patys turi rūpintis pasiruošimu darbui, t.y. prieš užsakymą susirinkti visą reikalingą informaciją, kontaktuoti su pranešėjais ar organizacijomis ir gauti pranešimų, paskaitų ir kt. renginių medžiagą. Iš anksto su užsakovais aptarti darbo sąlygas, laiką, vietą ir t.t.

8.3. suteikęs vertimo paslaugą užsakovui privalo padaryti atžymą įstaigoje kurioje (arba kam) buvo suteikta vertimo paslauga, nurodant įstaigos pavadinimą, užsakovo vardą ir pavardę;

8.4. vertėjai turi teisę atsisakyti suteikti vertimo paslaugas užsakovams esantiems apsvaigusiems nuo alkoholio arba psichotropinių medžiagų ir asmenų, kurių vartojamos kalbos negalima suprasti;

8.5. vertėjų laukimo laikas užsakymo vietoje − 20 min;

8.6. neatvykus užsakovui į nurodytą įstaigą, vertėjas tai pažymi “Vertimo paslaugos (ne) suteikimo “ blanke;

8.7. vertėjas privalo informuoti Centro atsakingą darbuotoją, dėl užsakymo neįvykdymo.

8.8. vertėjas privalo informuoti atsakingą vertėjų Centro darbuotoją, vykdantį darbo grafikų sudarymą, dėl užsakymo įvykdymo arba neįvykdymo, nurodant priežastį.

8.9. vertėjas turi teisę nutraukti vertimą, jeigu jį iškviečia dėl svarbių, skubių užsakymų atlikimo. 

Informacija užsakymams

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lietuvių gestų kalbos vertimo centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31, LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260276
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45val.Neradote ieškomos informacijos? Norite sužinoti daugiau apie mūsų paslaugas? Susisiekite


Paskutinį kartą redaguota: 2020 02 05